Iso Camartin

La plurilinguitad – ina sfida estetica

La plurilinguitad è necessaria per garantir la chapientscha vicendaivla tranter umans da differentas regiuns linguisticas. Ultra da quai è ella però era in fenomen estetic fascinant. Iso Camartin parta da pleds ch'el preferescha en sia atgna lingua materna, il sursilvan, e ch'ins na sa betg translatar a moda directa en auters linguatgs. Il pled „bufatg“ per exempel (che deriva dal latin 'bene factum') avra in champ semantic varià da premura, precauziun respectuusa ed empatia.  El mussa a l'exempel dal Czernowitzer Aharon Appelfeld, co ch'in um, ch'è creschì si en ina regiun quadrilingua (lingua materna tudestg), è daventà en l'Israel in poet  sur l'ebraic, en il qual el ha pudì integrar „sias linguas quasi idas en emblidanza“. La midada e la perdita da lingua pon esser a medem temp ina smanatscha ed ina schanza. Gist scripturs survegnan sur il pled ester impuls prezius per l'atgna lingua. Camartin concluda cun in saut litterar tranter „lefzas“ und  „lefs“ che pon esser connotads cun ina gronda varietad animalica, erotica u fisionomica e che sa renoveschan senza fin en l'intimitad da las linguas.  

Mehrsprachigkeit Graubünden